Projekty GAČR

Václav Hollar: Kreslířské dílo

Projekt GAČR – GAP409/12/1625

Řešitelka: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP409%2F12%2F1625

 

Cílem projektu je monografické zpracování kompletního kreslířského díla Václava Hollara ze světových sbírek. Po dobu trvání projektu budou postupně ověřovány a srovnávány kresby Václavu Hollarovi již připsané dříve Franzem Sprinzelsem v komparaci s nově nalezenými listy, zároveň proběhne průzkum nových možných určení, vše v přímém kontaktu s díly a posléze na základě fotografií. Výstup monografická publikace, by obsahovala umělcův životopis na základě nových průzkumů a zjištění, nové zhodnocení Hollarova díla v kontextu doby a ve srovnání s teoriemi o umění, a třetí částí bude plně obrazově doprovázený soupis jeho kreseb, chronologicky řazený, se všemi základními údaji.

 

 

Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie

Projekt GAČR – GAP409/12/0133

Řešitelka: PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP409%2F12%2F0133

 

Projekt detailně zpracuje život a dílo výtvarníka Antonína Pelce (1895–1967). Zaměří se na jeho interpretaci v širším kontextu s důrazem na sledování role umělce ve společnosti a postižení vztahů výtvarné tvorby s politikou a ideologií. Pelc byl jedním z nejvýznamnějších českých karikaturistů, který zásadně ovlivnil podobu tohoto žánru doma i v cizině. Kromě toho vytvořil dosud málo známé malířské a kresebné dílo. Práce se bude opírat o podrobný výzkum primárních i sekundárních pramenů, v prvé řadě o Pelcovu pozůstalost uloženou v Národní galerii v Praze. Dílo bude interpretováno pomocí aktuálních umělecko-historických metod v sociokulturním kontextu doby jeho vzniku. Výstupem bude monografie, která postihne všechny aspekty Pelcovy mnohostranné tvorby.

Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR.

Odpovědný řešitel spolupříjemce: PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

 

  

Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě

Projekt GAČR – GA13-11456S

Řešitel: PhDr. Tomáš Hladík

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA13-11456S

 

Předmětem studia je fenomén sochařské dílny období baroka ve střední Evropě – v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Německu a Rakousku. Základní oporou sochařské práce byla v tomto období vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů dílenská sbírka modelů. V jejich rámci byly vždy nejvíce oceňovány prvé plastické skici (bozzetti), zachycují sochařovo hledání a nalézání kompozičního řešení. Zásadní rozdíly mezi skicami a důkladněji provedenými modely ve smyslu pokročilého tvůrčího procesu se nedají vždy systematicky sledovat vinou individuálních pracovních návyků umělců i krajových zvyklostí. Ve svém úhrnu a propojení s fondem kreslených návrhů širokého spektra kostelního mobiliáře mohou však podat relativně přesný obraz každodenní praxe barokního sochařského ateliéru. Za pomoci studia relevantního materiálu, uloženého v domácích a evropských státních sbírkách, bude možné detailně popsat fungování takovéhoto pracovního kolektivu.

 

 

Portrét v renesančním malířství v Čechách a na Moravě – jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci

Projekt GAČR – GP13-08755P

Řešitelka: PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GP13-08755P

 

Portrétní malířství, které prošlo během 16. století mohutným rozvojem a proměnou forem, patří k nejzajímavějším projevům renesančního umění na našem území. Přesto tato oblast stále skýtá řadu nedořešených otázek, nejasností a dosud málo studovaných oblastí výzkumu. Patří k nim i hledisko ikonografické a s ním spjaté studium reprezentační strategie, kterou, kromě jiných prostředků, raně novověká aristokracie projevovala i ve svých portrétech. Cílem předkládaného projektu je právě tato problematika, která bude sledována na příkladu

několika významných rodových portrétních galerií – rožmberské, hradecké, pernštejnské a zástřizelské. Součástí projektu bude i studium funkce šlechtické malované podobizny a její hodnocení současníky, a to na základě raně novověkých písemných pramenů. Výsledky výzkumu budou zhodnoceny v závěrečné publikaci.

 

 

František Tkadlík (1786-1840)

Projekt GAČR – GA13-17156S

Řešitelka: PhDr. Šárka Leubnerová

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA13-17156S

 

Záměrem projektu je publikování vědecké monografie malíře Františka Tkadlíka (1786–1840), jehož dílo díky svým vazbám na dobovou filosofii, estetiku i historicko-nacionalisticky formované uvažování o umění z něj činí postavu důležitou v kontextu evropského pozdního klasicismu a nazarenismu. Jeho tvorba představuje podstatný moment vývoje akademické malby raného 19. století a východisko pro další vývoj výtvarného umění v době národního obrození. Z hlediska dnešního stavu poznání se jeví jako podstatné studium širšího domácího i evropského kontextu a vazeb, v nichž Tkadlíkovo dílo vznikalo a k nimž poskytuje recentní bádání radu podnětu. Na základe spolupráce předních odborníku na danou problematiku si projekt klade za cíl nove prozkoumat Tkadlíkovu tvorbu a relevantní materiály (archivní prameny a dobové texty, nove objevené malby a kresby, restaurátorské průzkumy), sestavit souborný katalog díla a představit ho v kontextu současného výzkumu evropské malby 19. století a jejího ideového pozadí.

 

 

Norbert Grund (1717-1767)

Projekt GAČR – GA13-07247S

Řešitelka: PhDr. Marcela Vondráčková, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA13-07247S

 

Monografická studie by měla zhodnotit Grundovu návaznost na domácí tradici barokní malby a zařadit umělce do širšího (středo)evropského kontextu s důrazem na soudobou malbu rakouskou (vídeňskou) a italskou (benátskou). Pokusí se stanovit vývojovou chronologii jeho tvorby, která je problematizovaná mistrovými opakovanými návraty ke starším motivům. Práce dále zaměří pozornost na Grundův mimořádně široký

námětový i stylistický rejstřík, odrážející nejrůznější inspirační zdroje jeho tvorby (např. francouzský galantní žánr, holandský vesnický žánr aj.), které se v malbách odrazily ve formě přímých citací i volných variant. Studie rovněž postihne otázku popularity Grundových obrazů, které byly graficky reprodukovány Janem Jiřím Balzerem. O jejich vysoké oblibě svědčí také záznamy v inventářích sbírek a četná díla napodobitelů, kopistů a pokračovatelů, jejichž problematika dosud nebyla řešena. Součástí monografie bude i zhodnocení vlivu Norberta

Grunda na formování a vývoj české krajinomalby 19. století.Malíř Petr Brandl (1668-1735) – dílo a život

Projekt GAČR – GA14-10349S

Řešitelka: PhDr. Andrea Rousová Ph.D.

 

Projekt je zaměřen na komplexní zpracování tvorby a života nejvýznamnějšího umělce baroka v Čechách Petra Brandla (1668–1735). Vedle uměleckohistorického posouzení a rozsáhlých archivních rešerší bude součástí projektu studium techniky Brandlovy malby. Dále budou

zkoumány okolnosti zakázek, provenience děl, jejich stylové zhodnocení, ikonograficky rozbor, osobnosti objednavatelů a začlenění Brandlovy tvorby do širšího evropského kontextu. Zvláštní pozornost pak bude věnována méně poznaným momentům jeho umělecké dráhy – totiž školení, uměleckým začátkům a malířské činnosti jeho žáků. Výstupem projektu bude vědecká publikace, edice pramenů, digitální archiv Brandlových děl a konání konference v návaznosti na připravovanou Brandlovu výstavu organizovanou Národní galerií v Praze. Jiří Valoch – kurátor, teoretik, sběratel. 1972-2001. Sbírka Jiřího Valocha v Národní galerii v Praze

Projekt GAČR – GA14-32510S

Řešitelka: Mgr. Helena Musilová

 

Projekt je zaměřený na zhodnocení role teoretika, kurátora, sběratele a umělce Jiřího Valocha (*1946) na středoevropské výtvarné scéně, zaměřené zejména na léta 1972-2001, kdy působil jako kurátor výstav v Domě umění města Brna, a na zpracování soupisového katalogu tzv.

Valochovy sbírky, jejíž podstatnou část v roce 2002 daroval do Národní galerie v Praze. Tato kolekce českého a zahraničního umění 2. poloviny 20. století je tvořena soubory všech výtvarných médií., celkem obsahuje více než 3 tisíce položek od 230 autorů. Jde o sbírku

zaměřenou zvláště na konceptuální, minimalistické a geometrické projevy, ovšem s celou řadou přesahů k jiným okruhům. Dosud je veřejnosti známa jen malá část této sbírky, odborně zpracována dosud nebyla a to přesto, že představuje jedinečný pramen k poznání umění střední Evropy. Vzhledem k rozsahu a náročnosti práce, nutnosti provést terénní výzkum (korespondence, archivy, setkání s pamětníky aj.) v rámci širší střední Evropy, ji lze uskutečnit jen s finanční podporou grantu. Práce je rozvržena na 3 roky. Johann Adalbert Angermeyer (1674–1740)

Projekt GAČR – GA14-20303S

Řešitelka: PhDr. Hana Seifertová

 

Záměrem práce je publikování vědecké monografie malíře Johanna Adalberta Angermeyera (1674-1740), který se stal prvním specialistou malby zátiší v Čechách. Jeho tvorba spolupodnítila zájem o kabinetní typ zátiší v Čechách. V kontextu domácí barokní malby i malířské produkce střední Evropy je ojedinělá, přispěla k rozšíření malby zátiší mladší generace umělců. Její ohlas lze zaznamenat ještě u malířů zátiší na přelomu 18. a 19. století. Měla také zvláštní postavení v oblasti domácího sběratelství, kde bylo zátiší vyhledávaným malířským druhem. Práce se pokusí na základě studia pramenů osvětlit některé nevyjasněné okolnosti Angermeyerova života. Až dosud se nesledovala ojedinělost Angrmeyerovy tvorby v kontextu soudobého zátiší v německých a rakouských oblastech. Také jeho reakce na velmi inspirativní tvorbu holandských a flámských malířů zátiší 17. a 18.století se jeví v novém významu vzhledem k jeho stále objevovaným dílům. Součástí práce bude katalog malířova díla, který tyto vlastnosti a vazby v jeho díle připomene.


Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy