Specifické potřeby

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ZÍSKALA ZA HMATOVÉ EXPOZICE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ CENU MOSTY ZA ROK 2013 / Tisková zpráva


Palác Kinských

Přiveďte své nevidomé přátele do galerie!

HMATOVÉ EXPOZICE

Japonská skulptura

Dokonale zpracovaný povrch akrylátových kopií svou texturou přesvědčivě zprostředkovává informaci o materiálu původních památek. Napodobení polychromie a zlacení či intarzie, vypovídá také o rozsahu poškození původního díla: stopy po zlomení, prasknutí aj. Tyto aspekty a souvislosti jsou zajímavé i pro vidícího návštěvníka. Soubor kopií významných památek, národní poklad Japonska kokuhó, které nejsou zastoupeny na našem území, otevírá přístup k obecným hodnotám japonské skulptury. Za památkami japonského národního pokladu je nutno buď cestovat anebo si je v kopiích prohlížet v tuzemském muzeu. Japonské paměťové instituce proto vytvářejí „osvětové“ soubory kopií pro zahraniční galerie. Kopie byly darovány japonskou vládou NG v roce 1973 prostřednictvím obchodní společnosti JETRO. Dar byl poprvé představen veřejnosti na výstavě Přírůstky Národní galerie v Praze v Belvederu roku 1974.

Korejská keramika

Komorní výběr replik vytvořila korejská výtvarnice U Kang-mä. Hmatová expozice poukazuje na významné proudy keramické tvorby na korejském poloostrově 2. až 15. století a zároveň představuje současné dílo autorky inspirované tradičními zdobnými technikami. Pro snazší poznávání tvaru a prohlížení dekoru nádob byly keramické repliky autorkou zvětšeny.

Obě taktilní expozice umožňují vidícímu publiku znovuobjevit a přehodnotit význam „zapomenutého smyslu“, jakým je hmat. Exponáty doprovází popisky se zvětšeným českým a anglickým textem a v českém Braillově písmu a navigace na podlaze.

NÁVAZNÉ POŘADY BEZ PŘEKÁŽEK S POTVRZENOU REZERVACÍ

Samostatné prohlížení hmatové expozice japonského sochařství a korejské keramiky lze doplnit komentovanou a asistovanou prohlídkou vybraného originálního díla s následnou výtvarnou činností v ateliéru.

Manuál k hmatové expozici Korejská keramika a Japonská skulptura na portálu Muzeum bez bariér je možno stáhnout a vytisknout ve zvětšeném černotisku ještě před návštěvou dané expozice, dostupný je z:
http://www.emuzeum.cz/navstevnici-se-zrakovym-znevyhodnenim- 1/doprovote-sve-nevidome-pratele-do-galerie.html

Další webové odkazy hmatovým expozicím a vzdělávacím pořadům o asijském umění pro zrakově znevýhodněné návštěvníky najdete například na:
http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2007-klubove-akce.php#praha-korejska-keramika
http://www.okamzik.cz/aktuality/adresar.doc
http://www.mc-galerie.cz/Bodhisattva-Kuan-jin
http://www.emuzeum.cz/admin/files/CMH-12-PhDr.-Gabriela-Simkova,-text.pdf


Dostupnost

Národní galerie v Praze, palác Kinských
sídlo expozice Umění Starého světa / Umění Asie a starověkého Středomoří
ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea

Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

Doprava: metro A – stanice Můstek nebo Staroměstská; metro B – stanice Můstek
Informace a rezervace programů na tel. čísle: +420 222 315 205 / e-mail: asiaedu@ngprague.cz

 

Schwarzenberský palác

Návštěvníci se zrakovým nedostatkem mohou navštívit hmatovou expozici Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci s názvem HMATOVÁ EXPOZICE NEJEN PRO NEVIDOMÉ aneb DOTEKY BAROKA:
V suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách. Odbobí rudolfínského manýrismu zastupuje odlitek Kráčejícího koně od Adriaena de Vries, galerii soch na Karlově mostě připomínají detaily z Krucifixu v blízkosti Staroměstské mostecké věže. Vrcholně barokní umění reprezentuje Matyáš Bernard Braun a jeho alegorické hlavy, které připomenou bohatou sochařskou výzdobu ve východočeském Kuksu. Odlitky jsou umístěny na průběžném soklu s vodící lištou a plastickým vyznačením u jednotlivých děl. U každého exponátu je popiska v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku. Braunovy sochy z Kuksu nebyly odlity celé, ale pouze jejich poprsí. Proto jsou popisky doplněny fotografiemi celého exponátu.

Lektorské oddělení nabízí přednášky i programy s modelováním v ateliéru:
Matyáš Bernard Braun a jeho Alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce.
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře.
Z paláce do paláce – netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny.

Programy je nutné rezervovat nejméně tři týdny předem na tel. 233 081 720, 233 081 721 nebo e-mail: ssueduc@ngprague.cz .

 

Klášter sv. Anežky České

Dále mohou návštěvníci se zrakovým nedostatkem navštívit hmatovou expozice v klášteře sv. Anežky České s názvem Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění / 13. – 15. století

Kamenosochařská či řezbářská díla z období středověku nemohou být z důvodu ochrany a bezpečnosti památek vnímána dotykem. Hmatovou expozici v kl. sv. Anežky České proto tvoří kolekce dvanácti odlitků sochařských děl z fondu Národní galerie. Expozice umožňuje sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla vrcholné epochy vlády Karla IV. a Václava IV. Velké stavební projekty v době vlády Karla IV. znamenaly i rozvoj monumentální kamenné plastiky. Svatovítskou huť, vedenou od roku 1356 slavným architektem, sochařem a stavitelem Petrem Parléřem, zastupují v expozici portrétní busty z triforia katedrály sv.Víta v Praze.

Před každým vystaveným exponátem je po jeho levé straně umístěn nosič s popiskou v bodovém písmu a v černotisku a zde se také nacházejí rozšířené doprovodné texty ve zvětšeném písmu pro návštěvníky se zbytky zraku. K dispozici je i průvodce expozicí v Braillově písmu. Lektorské oddělení Sbírky starého umění nabízí doprovodné programy pro malé skupiny. Programy může doplnit i výtvarná činnost v ateliéru.

Odkud přišly? – vyprávění o osudech jednotlivých děl, vysvětlení námětů a pojmů – jako např. tympanon, reliéf.
Jak vypadali? - seznámení s portréty Karla IV., Anny Svídnické, Petra Parléře

Rezervace programů nejméně tři týdny předem na tel.: 220 514 598 nebo sp.educ@ngprague.cz


V oblasti programů pro skupiny se speciálními potřebami nabízíme možnost výběru ze stávající nabídky programů pro 1. a 2. stupeň ZŠ i z programů určených pro SŠ. Program upravujeme pro danou skupinu a její požadavky a zvláštnosti.

Související fotografie
Doprovodné programy

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy