Návštěvní řád
 1. Vstup do všech výstavních prostorů Národní galerie v Praze (dále jen NG) je povolen po předložení platné vstupenky. Pokladny NG vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kuponu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků NG a strážných bezpečnostní služby.
 2. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti, nebo platební kartou v Kč. Případné placení fakturou řeší účtárna NG. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně všechny předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv (jako kabáty a pláště) se odkládá též v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorech přes ruku. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, videopřístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek, pokud je jimi šatna vybavena. Při ztrátě evidenčního značení šatny (žeton, klíč) je vyžadována jednorázová finanční náhrada ve výši 100 Kč. Veškeré shora uvedené předměty jsou návštěvníci oprávněni a povinni odkládat výhradně na místech k tomu určených (šatny a prostor uzamykatelných skříněk).
 3. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny denně včetně státních svátků od 10.00 do 18.00 hod., mimo pondělí. Dočasné výjimky a změny otevírací doby jsou uvedeny na webové stránce www.ngprague.cz
 4. Prodej vstupenek začíná současně s otevřením výstavních prostorů a končí zpravidla 30 minut před závěrem návštěvní doby. Vstupenky jsou nepřenosné. Zakoupenou vstupenku již nelze vrátit.
 5. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru nebo místním rozhlasem 15, 10 a 5 minut před jejím skončením. Po této výzvě musí opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.
 6. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora NG.
 7. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorech NG je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku, stativu a selfie tyčí, pokud není ve vybraných prostorech stanoveno jinak. Z důvodu fotografování nesmí být pohyb ostatních návštěvníků jakkoliv omezen. Pořizování obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu bez předchozího souhlasu Tiskového a propagačního odboru NG není ve výstavních prostorech NG povoleno.
 8. Do výstavních prostorů je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoliv zvířata, s výjimkou vodicího psa pro nevidomé. Je zde zároveň zakázáno jíst, pít a kouřit (mimo místa k tomu přímo vyhrazená).
 9. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, jež svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostorů přístup, případně odtud mohou být vykázány.
 10. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu své návštěvy NG chovat podle pravidel občanského soužití, v souladu s dobrými mravy a s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu NG, jejích sbírek a budov.
 11. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou činností újmu NG, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat svou totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR (v souladu se zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění). Rozsah, výše a způsob náhrady újmy bude určen podle obecně závazných právních předpisů a příslušných předpisů NG.
 12. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně na místě u vedoucího pracovníka dozoru nebo na generálním ředitelství Národní galerie v Praze (na adrese Staroměstské náměstí 12, Praha 1).
 13. Pokud návštěvník poruší ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně za doprovodu pracovníka ostrahy opustil výstavní prostory.
 14. Národní galerie si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel s tímto návštěvním řádem souhlas.

Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 4. července 2016.
Zároveň se ruší návštěvní řád ze dne 1. dubna 2007.

Další informace pro návštěvníky naleznete ZDE.

Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní